Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Op al onze leveringen zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

1. Algemeen

a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor dienstverlening tussen TRIQS BV, gevestigd te Zwolle, Eiffelstraat 66-70, 8013 RT (hierna te noemen: “de opdrachtnemer”) en opdrachtgevers, respectievelijk hun rechtsopvolgers, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. b) De opdrachtnemer accepteert niet de toepasselijkheid van (inkoop) voorwaarden van de opdrachtgever, tenzij de voorwaarden uitdrukkelijk door de opdrachtnemer worden aanvaard. c) De bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn ook ten volle van toepassing op elke offerte, opdracht of opdrachtbevestiging, die voortbouwt op of voortvloeit uit een eerder gesloten overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

2. Overeenkomst en offerte

a) Aan elke overeenkomst ligt een projectvoorstel c.q. offerte ten grondslag, waarmee de Algemene Voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. b) Offertes van de opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van het project heeft verstrekt. De opdrachtnemer zal de te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen, en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. c) Aanvaarding van de offerte en van de wijzigingen en aanvullingen geschiedt door een schriftelijke of een andere als betrouwbaar te beoordelen bevestiging van de opdrachtgever of kan blijken uit het feit dat hij zijnerzijds uitvoering geeft aan de overeenkomst. d) Het is de opdrachtgever slechts toegestaan de inhoud van de offerte ter kennis te brengen van derden, na voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer.

 

3. Tarieven en opdrachtkosten van de opdracht

a) Tenzij anders aangegeven, is de offerte geldig tot 30 dagen na offertedatum, op voorwaarde dat de uitvoering kan plaatsvinden binnen de in het projectvoorstel vermelde periode. Alle bedragen zijn exclusief BTW. b) Alle in de offerte vermelde prijzen worden jaarlijks gecorrigeerd conform het CBS consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens. Als referentiejaar geldt het jaar waarin de opdracht wordt verstrekt.

 

4. Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

a) Om de uitvoering van de opdracht goed en zoveel mogelijk volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die de opdrachtnemer nodig heeft voor de uitvoering van de opdracht.

 

5. Referentie

a) Opdrachtnemer mag ten behoeve van haar acquisitie de opdrachtgever als referentie gebruiken, zonder dat zij daarbij vertrouwelijke informatie over de gedane opdracht naar buiten brengt.

 

6. Wijziging van de opdracht en extra werkzaamheden

a) De offerte is onlosmakelijk verbonden met de in het projectvoorstel omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, de fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten. b) De bovengenoemde aanpassingen worden gefactureerd op basis van het op dat moment geldende dagtarief van de opdrachtnemer. De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed, indien de werkwijze of omvang van de opdracht en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden uitgebreid of gewijzigd worden.

 

7. Duur en afsluiting van een project of uitvoering

a) De duur van een project of uitvoering kan behalve door de inspanning van het uitvoeringsteam worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die de opdrachtnemer verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. De opdrachtnemer kan dan ook van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project of uitvoering zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is geen fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. b) Indien in het projectvoorstel is vermeld dat de rapportering schriftelijk zal geschieden, is in de kostprijs tevens begrepen de levering van een rapportexemplaar. Rapportering geschiedt in het Nederlands, tenzij anders is overeengekomen. c) Indien de opdrachtgever een controle wenst van een registeraccountant op de declaratie van de opdrachtnemer, dan zal daaraan medewerking worden verleend. De kosten van een dergelijke controle zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

8. Samenstelling uitvoeringsteam

a) De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de samenstelling van het uitvoeringsteam van de opdracht en is gerechtigd om wijzigingen aan te brengen in de personele samenstelling van het uitvoeringsteam. De opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat in het uitvoeringsteam steeds de voor een goede uitvoering van de opdracht vereiste opleidings- en ervaringskwalificaties beschikbaar zijn. b) De opdrachtnemer is gerechtigd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer blijft daarbij volledig verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht.

 

9. Tussentijdse beëindiging

a) Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig opzeggen indien een der beide partijen van mening is dat de overeenkomst niet meer kan worden uitgevoerd conform de overeenkomst. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Opdrachtnemer en opdrachtgever mogen deze bevoegdheid slechts aanwenden indien tengevolge van feiten en omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd. b) De opdrachtnemer mag tot voortijdige beëindiging van de overeenkomst overgaan als er sprake is van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 15 van deze overeenkomst. c) Indien de opdrachtgever tot bovenstaande tussentijdse beëindiging overgaat, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie van de gemaakte kosten en zullen de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever. d) In geval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van alle rechten.

 

10. Intellectueel eigendom

a) Modellen, technieken, instrumenten, vragenlijsten, rapportagesjablonen en onderzoekmethodes, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht en in het advies of projectresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van de opdrachtnemer. b) Het auteursrecht op voorstellen voor projecten en de daarbij behorende stukken berust eveneens bij de opdrachtnemer. c) De opdrachtgever is wel gerechtigd de hiervoor bedoelde documenten te vermenigvuldigen voor intern gebruik, maar mag hierin geen wijzigingen aanbrengen.

 

11. Vertrouwelijkheid

a) De opdrachtnemer verbindt zich alles te doen wat redelijkerwijs mogelijk is om de vertrouwelijkheid te waarborgen van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever, voor zover deze als vertrouwelijk verondersteld mogen worden. b) Alle door de opdrachtnemer gebruikte methodes, zelfs indien die zijn ontwikkeld en/of toegepast door de opdrachtnemer in opdracht van opdrachtgever, zijn het volledige eigendom van de opdrachtnemer. De opdrachtnemer is gerechtigd deze methodes toe te passen voor opdrachten van derden. c) De opdrachtnemer is gerechtigd om werkzaamheden te verrichten voor meerdere opdrachtgevers uit dezelfde branche, alsmede om dezelfde onderzoeksmethodes te gebruiken voor opdrachtgevers uit dezelfde branche, zonder dat de opdrachtnemer daarmee haar contractuele verplichtingen naar opdrachtgever toe schendt. d) De opdrachtgever zal zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer zijn rapportage niet aan derden ter beschikking stellen.

 

12. Personeel

a) De opdrachtgever mag tijdens de uitvoering van een opdracht en binnen één jaar na beëindiging of annulering van die opdracht geen personeel van de opdrachtnemer in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen dan met uitdrukkelijke, schriftelijke instemming van de opdrachtnemer. Op overtreding van deze bepaling staat een onmiddellijk opeisbare, niet voor rechterlijke matiging en/of compensatie vatbare, door de opdrachtgever aan opdrachtnemer te verbeuren boete van € 15.000,- per personeelslid van de opdrachtnemer . Naast deze boetebepaling heeft de opdrachtnemer ook recht op vergoeding van de werkelijk door haar geleden of te lijden schade die de handelwijze van de opdrachtgever heeft veroorzaakt.

 

13. Betalingsvoorwaarden

a) Betaling dient in wettig betaalmiddel te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, door bijschrijving op een door de opdrachtnemer aan te geven bankrekeningnummer. Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd. b) Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. c) De opdrachtnemer is, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, gerechtigd om voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de afwerking van de opdracht/levering te staken indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. d) Bij niet tijdige betaling door de opdrachtgever is de opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten.

 

14. Aansprakelijkheid

a) De opdrachtnemer draagt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de overeenkomst en is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst, voorzover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door de opdrachtnemer van de zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap, waarop bij het uitvoeren van de werkzaamheden in het kader van de overeenkomst mag worden vertrouwd. b) De opdrachtnemer is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht, zoals gedefinieerd in artikel 15. c) In het geval de opdrachtnemer zich niet kan/mag beroepen op bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen, is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor door de opdrachtgever geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het door opdrachtnemer gefactureerde/te factureren bedrag. d) De enige vorm van schade waarvoor opdrachtnemer aansprakelijk kan zijn is zaak- en/of personenschade. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor andere schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. e) Is de opdrachtgever in verzuim dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor de rekening van de opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.

 

15. Overmacht

a) Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen, en die niet aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: omstandigheden aan de zijde van de opdrachtgever, omstandigheden aan de zijde van de opdrachtnemer, waaronder stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, communicatiestoringen, software- of internetstoringen, een algemeen gebrek aan voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten en niet-voorzienbare stagnatie bij derden waarvan de opdrachtnemer afhankelijk is. b) Tijdens overmacht worden de levering en andere verplichtingen van de opdrachtnemer opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de opdrachtnemer niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

 

16. Bewaartermijn

Ten behoeve van de uitvoering van onderzoeken hanteert TRIQS een bewaartermijn van 12 maanden voor het bronbestand, sleutelbestand en de vragenlijsten. Voor de andere bestanden wordt een bewaartermijn van 60 maanden gehanteerd.

 

17. Hosting van de websites

Ten behoeve van het hosten van websites met behulp van het door TRIQS ontwikkelde CMS geldt voor gebruik en opslag van data fair-use. In specifieke toepassingen (bv. in het kader van sponsoring of bij een gereduceerde prijsstelling) kan de grootte van de opslagruimte worden beperkt. Hosting van de website zowel als de domeinregistratie wordt per periode in rekening gebracht bij de opdrachtgever. Overige bepalingen in het kader van hosting zijn opgenomen in de CMS-overeenkomst.

 

18. Toepasselijk recht en geschillenregeling

a) Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. b) Alle geschillen, voor zover behorend tot de competentie van de arrondissementsrechtbank, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer.

 

19. Inwerkingtreding

a) Deze algemene voorwaarden treden in werking op 24 mei 2007.