Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Beleidsverklaring

Beleidsverklaring

Ten behoeve van de uitvoering van ons kwaliteitsbeleid conform de richtlijnen van onze ISO en NEN certificering is een beleidsverklaring opgesteld. 

De directie van Triqs is ervan overtuigd dat het door ons geformuleerde Kwaliteitsbeleid de organisatie in staat stelt om te voldoen aan redelijke eisen van opdrachtgevers en aan de gestelde wet- en regelgeving. De directie tracht met dit beleid een efficiënte, effectieve en kwaliteitshoogstaande bedrijfsvoering te realiseren.

De directie is eindverantwoordelijk voor de organisatie en daarmee, naast de goede werking en evaluatie, voor de instandhouding en voor de continue verbetering van het kwaliteitssysteem. Voor de uitvoering van bovengenoemde taken is een Kwaliteitscoördinator aangesteld, die tevens zorg draagt voor de instructie en begeleiding van medewerkers met betrekking tot opbouw en juiste werking van het kwaliteitsysteem.

Om deze juiste werking van het Kwaliteitsysteem te verkrijgen is gekozen voor decentralisatie van de verantwoordelijkheden en bevoegdheden, hetgeen ertoe moet leiden dat op alle niveaus, in elke afdeling, de kwaliteitsgedachte begrepen wordt en in praktijk gebracht wordt, waardoor de onderzoeken die we afnemen op een juiste, betrouwbare, effectieve en efficiënte manier worden gewaarborgd.

In diverse procedures en richtlijnen is beschreven op welke wijze concreet vorm gegeven wordt aan het beleid. De cultuur van de organisatie is een belangrijk onderdeel van ons kwaliteitsbeleid. Het leveren van hoge kwaliteit, moet door de geest en het bloed van onze medewerkers stromen. Om dit te kunnen bereiken worden kosten nog moeite gespaard. Deze verklaring zal dan ook actief worden gecommuniceerd naar de medewerkers. Tevens zal de verklaring gepubliceerd worden via onze website.

De heer drs. A. Weynschenk is als kwaliteitsfunctionaris aangesteld om de naleving van de geformuleerde procedures te controleren.

 
Directie Triqs