Ga naar de inhoud
Zoek
Sluit dit zoekvak.

Clientervaringsonderzoek WMO

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

een cliëntervaringsonderzoek Wmo is een verplichte meting voor gemeenten

Gemeenten zijn verplicht om jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek Wmo (CEO) uit te voeren en de resultaten te publiceren. De gemeente is verantwoordelijk voor het regelen van hulp en ondersteuning voor mensen die niet op eigen kracht zelfredzaam zijn. Voorbeelden zijn hulp in het huishouden, begeleiding, dagbesteding, ondersteuning om de mantelzorger te ontlasten,  maatschappelijke opvang en vervoersvoorzieningen.

Per 2021 kunnen gemeenten het CEO Wmo – binnen bepaalde voorgeschreven kaders – op een andere manier vormgeven. Ze kunnen het onderzoek beter laten aansluiten op hun eigen kennisbehoefte. Het staat de gemeenten ook vrij om de huidige standaard vragenlijst te blijven gebruiken. De 3 thema’s toegankelijkheid van voorzieningen, kwaliteit van ondersteuning en ervaren effect moeten aan de orde komen, welke onderzoeksmethode ook wordt gekozen. Neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken. We denken graag met u mee.

Het rapporteren van de resultaten dienen alle gemeenten zelf te doen vóór 1 juli aan de hand van het nieuw ontwikkelde format (medio april 2021 beschikbaar gesteld door VNG).

vragenlijst

Het is mogelijk om het cliëntervaringsonderzoek Wmo via een vragenlijst uit te voeren. Indien gewenst kan het onderzoek worden toegespitst op specifieke doelgroepen, in plaats van het benaderen van de gehele populatie. De vragenlijst voor inwoners die ondersteuning ontvangen op grond van de Wmo bestaat uit vragen over de ervaring van de cliënt met de toegankelijkheid van voorzieningen, de kwaliteit van ondersteuning en hoe de ondersteuning bijdraagt aan de zelfredzaamheid en participatie.

Triqs biedt de volgende vragenlijsten aan:

  • De standaardlijst met 10 vragen
  • De STEPS lijst met naast de standaard set vragen vier facultatieve vraagmodules (STEPS methodiek)
  • Een vragenlijst op maat, afgestemd op de kennisbehoefte van de gemeente en de doelgroep


De STEPS vragenlijst (Scientific Triqs – Evaluation Public Services) is door Triqs ontwikkeld, omdat de ervaring is dat de standaard set vragen die gebruikt wordt niet genoeg input geeft voor verbeterplannen. Voor de CEO Wmo zijn 4 extra modules beschikbaar die toegevoegd kunnen worden aan de vragenlijst om meer inzage te krijgen in de kwaliteit van de dienstverlening (zowel resultaat als serviceverlening). Met deze informatie kunnen gerichte verbeteracties opgezet worden.

methodiek

Per 2021 zijn gemeenten vrij om het cliëntervaringsonderzoek Wmo op een andere manier vorm te geven dan middels het versturen van een vragenlijst. Neem contact met ons op om de wensen en mogelijkheden te bespreken voor het toepassen van een kwantitatief of kwalitatief onderzoek.

Triqs biedt voor uitvoering van de meting middels een vragenlijst de volgende methodieken aan:

De meest gekozen methodiek bij vragenlijstonderzoek is door middel van een schriftelijke meting met postverzending. Uiteraard zal bij de start van de meting de best passende methodiek in overleg met de opdrachtgever worden bepaald.

meetperiode

De doorlooptijd van deze meting is 10 weken. Hierbij wordt gerekend vanaf het moment van verzending tot het ontvangen van het eindrapport. Ook is het mogelijk om een continue meting uit te voeren. De resultaten van een kalenderjaar dienen in ieder geval aangeleverd te worden vóór 1 juli in het daaropvolgende jaar via het nieuwe format. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor de aanlevering.

VWS laat elk jaar een landelijke analyse van de ontvangen rapportages CEO Wmo uitvoeren. Dit levert (inhoudelijke) ‘rode draden’ op ten behoeve van een landelijk beeld van cliëntervaring.

uitvoering

Voor uitvoering van deze meting maken wij gebruik van ons online dashboard GemeentePeil. U ontvangt een persoonlijk login account om de resultaten van de meting realtime te bekijken en via de beveiligde verbinding bestanden te delen.  Aanvullend kunt u gebruik maken van de volgende mogelijkheden: