Ga naar de inhoud
Zoeken
Sluit dit zoekvak.

dataverzameling met focusgroep

Focusgroep

dataverzameling aan de hand van een focusgroep

focusgroep

Dataverzameling middels een focusgroep houdt in dat respondenten in een kleine groep bij elkaar zitten, door een gespreksleider worden bevraagd naar hun ervaringen over een specifiek thema en hierover in gesprek gaan met elkaar. Het gesprek wordt genotuleerd. Een focusgroep heeft veel overeenkomsten met een spiegelgroep, maar met als belangrijkste verschil dat er bij een focusgroep geen medewerkers aanwezig zijn.

uitnodiging

Er wordt een datum, tijdstip en locatie bepaald waarop het gesprek plaatsvindt (dit wordt ook met Triqs afgestemd zodat Triqs een gespreksleider en notulist kan regelen). Ook wordt het doel bepaald en worden de randvoorwaarden vastgesteld. Vervolgens worden de deelnemers geselecteerd door de organisatie. Er wordt meestal uitgegaan van een groepsgrootte van zo’n 6 tot 8 gespreksdeelnemers. De groep moet namelijk enerzijds niet te groot zijn, omdat er de mogelijkheid moet zijn iedereen aan het woord te laten en op elkaar te reageren. Anderzijds moet de groep ook weer niet te klein zijn zodat er voldoende discussiemogelijkheid en gespreksstof kan ontstaan.
Nadat de deelnemers geselecteerd zijn, wordt de vraagroute geformuleerd in een topiclist (zie vragenlijst). Ook moet er een gespreksleider gekozen worden en een ruimte geregeld worden waar het gesprek kan plaatsvinden. De uitnodiging wordt verstuurd naar de geselecteerde deelnemers waarop zij deze kunnen bevestigen.

vragenlijst

In een focusgroep wordt een specifiek thema verder uitgediept aan de hand van een topiclist of semigestructureerde vragenlijst. Dit is de zogenaamde ‘focus’ van het gesprek. Hierin staat enkele hoofdvragen die een leidraad kunnen bieden aan het gesprek zodat er niet teveel wordt afgeweken van het thema. Ook staan er enkele mogelijke subvragen voor de gespreksleider om door te vragen indien het gesprek vastloopt.

verwerking

Het gesprek wordt door een medewerker kwalitatieve data genotuleerd. Dit houdt in dat zoveel mogelijk al uitgetikt wordt tijdens het gesprek. Er zal in het begin worden gevraagd of er bezwaar is tegen het audio opnemen van het gesprek. Indien iedereen hiermee akkoord gaat, zal het audio opgenomen worden. Dit biedt de notulist de mogelijkheid om het volledige gesprek zo gedetailleerd mogelijk uit te typen (= transcriberen). De audio opname zal uiteraard hierna direct weer worden verwijderd. Vervolgens worden de gesprekken geanalyseerd: er wordt aan de onderwerpen die binnen het thema vallen een label gehangen (= coderen), zo kunnen de verschillende tekstelementen per deelnemer en waar mogelijk per groep gemakkelijk worden teruggevonden en worden geordend voor verdere analyse. Hiervoor worden de codes verwerkt in 1 of meerdere overzichten waarin duidelijk wordt hoe deze zich tot elkaar verhouden zodat echt de diepte in gegaan kan worden. Dit moet inzicht bieden in de samenhang tussen onderwerpen die besproken zijn, oorzaken en gevolgen, verbanden en uiteraard ook verbeterpunten.


Ben je benieuwd naar de mogelijkheden van een focusgroep voor jouw organisatie? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze projectleiders.